Privaatsustingimused

Piletikeskus (Sviby OÜ) on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsustingimused, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

 1. Üldsätted
  1. Käesolevad privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Sviby OÜ (edaspidi andmetöötleja).
  2. Andmesubjekt privaatsustingimuste tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
  3. Klient privaatsustingimuste tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt www.piletikeskus.ee tooteid või teenuseid.
  4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
 2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
  1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud kodulehelt piletikeskus.ee.
  2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsustingimustes määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
  3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsustingimuste rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
  4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
 3. Klientide isikuandmete töötlemine
  1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, maksekaardi detailid.
  2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
  3. Andmetöötleja töötleb isikuandmeid nõusoleku alusel, lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, juriidilise kohustuse täitmiseks või õigustatud huvi korral.
   1. Nõusoleku alusel töötleb andmetöötleja isikuandmeid vaid selles ulatuses ja nendel eesmärkidel, milleks on andmesubjekt oma nõusoleku andnud.
   2. Lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks töötleb andmetöötleja isikuandmeid, mis on vajalikud andmetöötleja ja andmesubjekti vahel kokkulepitud õiguste ja kohustuste täitmiseks.
   3. Juriidiliste kohustuste täitmiseks töötleb andmetöötleja isikuandmeid, kui andmetöötlejale tuleneb seadusest või muudest õigusaktidest vastav kohustus.
   4. Õigustatud huvi alusel töötleb andmetöötleja isikuandmeid, mis on vajalikud ärilistel eesmärkidel, muuhulgas teenuse kvaliteedi parandamiseks ja äritegevuse edendamiseks sealhulgas arvestades andmesubjekti põhiõigusi ja -vabadusi.
  4. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on:
   1. piletikeskus.ee teenuste toimimise tagamine;
   2. kliendihaldus, mille raames toimub kliendile ürituse pileti müümine, üritusele eelnevalt, selle ajal ja sellele järgnevalt üritusega seonduva info edastamine;
   3. maksetega seonduv finantstegevus, raamatupidamine;
   4. otseturundus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi nr 2002/58/EÜ artikkel 13 punkti 2 kohaselt.
  5. Isikuandmete säilitamine
   1. Andmetöötleja säilitab isikuandmeid, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid koguti, välja arvatud juhul kui õigusaktidest tulenevad andmetöötlejale muud säilitamise nõuded.
   2. Andmetöötleja kustutab andmesubjekti isikuandmed kui säilitamistähtaeg on möödunud või kui nõusolek isikuandmete töötlemiseks on tagasivõetud (kohaldub kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek).
  6. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on eelkõige kliendi poolt külastatava ürituse korraldaja vastutava töötlejana aga teatud juhtudel ka näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted seonduvalt kliendi sõlmitud lepingust tuleneva kohustuste täitmisega. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.
  7. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
 4. Andmesubjekti õigused
  1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
  2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
  3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
  4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta, edastades vastava sisuga e-kirja Piletikeskuse klienditoele.
  5. Andmesubjektil on õigus andmete kustutamisele tema kirjaliku avalduse alusel vastavalt IKÜM, v.a juhul kui andmetöötlejal on juriidiline kohustus andmeid säilitada. Isikuandmete esitamine on kohustuslik eeltingimus www.piletikeskus.ee teenuste kasutamiseks, mistõttu ei saa andmete kasutamise keelamisel andmesubjektile teenust osutada, v.a juhul kui isikuandmete töötlemise aluseks on üksnes nõusolek. Sviby OÜ ei vastuta sellest tulenevate kahjude eest.
  6. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda Piletikeskuse klienditoe poole aadressil abi@piletikeskus.ee.
  7. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee, info@aki.ee, Tatari 39, Tallinn, Eesti).
 5. Lõppsätted
  1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus ehk IKÜM), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
  2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.piletikeskus.ee kaudu.