WWW.PILETIKESKUS.EE keskkonna kasutustingimused

PILETIKESKUS on sündmuste pääsmete ehk piletite müügikeskkond. PILETIKESKUS teenuse pakkujaks on:
Sviby OÜ
Aadress: Fortuuna 35, Tartu, 50603 Eesti
Registrikood: 14497487
KMKR nr.: EE102104082
Telefon: +372 6 700 010
E-mail: tere@piletikeskus.ee
Veebileht: www.piletikeskus.ee

 1. MÕISTED
  PILETIKESKUS veebilehe kasutustingimustes kasutatakse mõisteid ja lühendeid alljärgnevas tähenduses.
  1. Kasutustingimused – käesolevad veebilehe www.piletikeskus.ee kasutustingimused koos Korraldaja müügitingimustega
  2. PILETIKESKUS – veebileht aadressiga www.piletikeskus.ee, mis vahendab Korraldaja ja Kliendi vahel müügilepingute sõlmimist ning PILETIKESKUS mobiilirakendus.
  3. Klient – Veebilehe ja/või PILETIKESKUS teenuste kasutaja. Teovõimeline täisealine füüsiline isik või juriidilise isiku esindaja või seaduses sätestatatud erisustega vastavaid volitusi omav isik, kes käesoleva lepingu õiguste ja kohustustega siduvalt seotud olemiseks vastavat seaduslikku õigust ja võimet omab.
  4. Toimingud – PILETIKESKUS kasutamine Kliendi poolt mistahes viisil.
  5. Korraldaja – teatri-, spordi-, kultuuri-, muusika- vms Sündmuse korraldaja, kelle soovi tõttu vahendatakse Sviby OÜ poolt www.piletikeskus.ee veebilehel piletite müüki ning kelle poolt korraldavate sündmustega on PILETIKESKUSES võimalik tutvuda ja/või nende pileteid osta.
  6. Sündmus – Korraldaja poolt korraldatav kontsert, etendus, mess, konverents, spordivõistlus, näitus, konkurss, seminar, koolitus vms sündmus, mille külastamiseks on vaja soetada Pilet.
  7. Pilet – PILETIKESKUS poolt kliendi poolt raha maksmise järel väljastatud originaaldokument või elektrooniline pilet, mis tagab selle esitajale sissepääsu Sündmusele.
  8. Pileti müügileping – leping Korraldaja ja ostja vahel, mida PILETIKESKUS vahendab. Pileti müügilepingu täitmise eest vastutab täies ulatuses üksnes Korraldaja, mitte PILETIKESKUS. Leping loetakse sõlmituks pileti tasu laekumisega PILETIKESKUSE kontole.
  9. Külastusinfo edastamine – PILETIKESKUS edastab lepingu täitmise eesmärgil Kliendile Sündmusega seotud infot Sündmusele eelnevalt, selle ajal või sellele järgnevalt.
 2. PILETIKESKUS VEEBILEHE TEENUS JA KASUTAMINE
  1. Kasutustingimused kehtivad PILETIKESKUSEST Piletite ostmisel.
  2. PILETIKESKUSEST on võimalik osta Sündmustele pääsmeid ehk Pileteid.
  3. Sündmuste piletiinfo on sisestatud PILETIKESKUSESSE Korraldaja poolt.
  4. PILETIKESKUS müüb pileteid Sündmuse korraldaja nimel. PILETIKESKUS ei ole ise ühegi Sündmuse korraldaja ega vastututa Sündmuse korraldamise, toimumise, kvaliteedi, reklaamide, Korraldaja antud lubaduste täitmise või muude Sündmusega seotud asjaolude eest. PILETIKESKUS tegeleb piletimüügi tehnilise vahendamisega ja Korraldaja sellega seoses korralduste täitmisega.
  5. Pileti ostmiseks peab Klient valima sobiva Sündmuse, piletitüübid ja kogused.
  6. Pileti ostmisel peab Klient sisestama vajalikud isikuandmed, mis tulenevalt iga Sündmuse olemusest võivad erineda.
  7. PILETIKESKUS saadab Kliendile ostetud Piletid digitaalses PDF-formaadis koheselt pärast ostu sooritamist Kliendi sisestatud e-mailile.
  8. Teave Piletite kohta on esitatud PILETIKESKUS keskkonnas vahetult Piletite juures.
  9. Kliendil on võimalik registreerida konto, milel tagajärjel näeb Klient veebilehele sisse logides või mobiilirakendust kasutades oma ostude ajalugu (mis seotud ostmisel ja registreerimisel märgitud e-posti aadressiga) ning möödunud ja tulevasi Sündmusi, ning saada jooksvalt Sündmuste kohta operatiivinfot (võimalik on mobiilirakenduses teavitusi välja lülitada, siis kuvatakse teavitused üksnes rakenduse avamisel). Ühtlasi saab Klient mugavalt esitada Pileteid Sündmuse toimumiskohas Korraldajale PILETIKESKUS veebilehele sisse logides või PILETIKESKUS mobiilirakenduse kaudu. Piletit saab Sündmusele osta ka ilma kontot loomata.
 3. PILETIKESKUS ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  1. PILETIKESKUSEL on õigus jätta Kliendi ostud ja muud toimingud täitmata, kui Klient ei ole täitnud www.piletikeskus.ee kasutustingimusi või pole tasunud ostu eest.
  2. PILETIKESKUSEL on õigus ja kohustus edastada või lasta Korraldajal edastada Kliendile Sündmusega seonduvat infot (nt turvalisus, parkimine, korralduslikul teated ja muud olulised teated Sündmuse külastajale) õigel ajal ja õiges mahus sh soodustuskoode tulevikus toimuvatele Sündmustele või muid Korraldaja määratud boonuseid.
 4. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  1. Kliendil on õigus sooritada oste ja teostada muud toimingud PILETIKESKUSES järgides käesolevaid kasutajatingimusi.
  2. Klient on kohustatud:
   1. tagama kogu tema poolt PILETIKESKUSELE esitatud informatsiooni õigsuse.
   2. täitma nõuetekohaselt kõiki PILETIKESKUSE kasutustingimusi.
   3. kinnitama, et on tehinguid tehes vähemalt 18-aastane teovõimeline isik. Nõuetele mittevastava isiku poolt sooritatud ostude tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või krediitkaarti kasutades on ostu eest maksmine sooritatud.
   4. koheselt teavitama tehnilistest või muudest probleemidest PILETIKESKUS veebilehe kasutamisel.
   5. mitte muutma, kopeerima, edastama, müüma, reprodutseerima või muul keelatud viisil kasutama sh häirima/takistama www.piletikeskus.ee veebilehe või PILETIKESKUSE mobiilirakenduse sisu toimimist ning mitte jagama enda sisselogimise andmeid teiste isikutega. Kahtluse korral keelatud tegevuse osas on PILETIKESKUSEL õigus Kliendi ligipääs takistada ning keelata PILETIKESKUS kasutamine.
   6. iseseisvalt kontrollima ja järgima Korraldaja poolt kehtestatud tingimusi. Korraldaja tingimuste mittejärgimise korral võib tagajärjeks olla näiteks tellimuse tühistamine, ettenägematute lisakulude tekkimine, Sündmusele mitte lubamine keelatud esemetega jne.
 5. PRETENSIOONIDE ESITAMINE
  1. PILETIKESKUSEL ei ole võimalik käsitleda pretensioone, mis puudutavad Sündmuse korraldamist või korraldamisega seotud tingimusi.
  2. Juhul kui Sündmust ei toimu, muudetakse toimumisaega või toimumiskohta, ei ole PILETIKESKUS kohustatud Pileteid tagasi ostma või hüvitama. Piletite tagasi ostmise või hüvitamise eest vastutab üksnes Korraldaja.
  3. Vastavalt võlaõigusseadusele ei ole Kliendil PILETIKESKUSE vahendusel sõlmitud lepingutest taganemine lubatud, kuivõrd lepinguga on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida. Kliendil ja tarbijal tuleb arvestada, et Piletite ostmisel puudub õigus 14 päeva jooksul olenemata põhjustest tasuta tühistada ja/või tagastada.
  4. PILETIKESKUS ei vastuta piletite hävimise, kadumise, kahjustamise jne eest.
  5. PILETIKESKUS ei vastuta Korraldaja poolt esitatud info seaduslikkuse, täielikkuse jms eest.
 6. MAKSETINGIMUSED, TASUD JA TAGASTAMINE
  1. Piletite ostul on need broneeritud vastavalt broneerinud kasutajate ajalisele järjestusele. PILETIKESKUS ei garanteeri piletite saadavust.
  2. Soodushinnaga Pileti ostmisel ei kontrolli PILETIKESKUS Kliendil selleks õiguse omamist, koha peal kontrollib seda Korraldaja, kel on õigus Klienti mitte sisse lasta kui ostetud Pileti soodushinna kasutamiseks puudub õigus või seda ei suudeta tõendada.
  3. Kliendi poolt PILETIKESKUSE vahendusel Pileti ostmisel on nõutav kogu hinna tasumine. Tasu maksmisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud kõikide PILETIKESKUS ja Korraldaja poolt PILETIKESKUSE kaudu kättesaadavaks tehtud tingimustega ning aktsepteerib neid.
  4. PILETIKESKUSES müügil olevate Piletite hinnad on välja toodud Piletite juures. Müügihind sisaldab Pileti maksumust ja tehingutasu ning võib sisaldada ka Sündmuse toimumiskohast lähtuvalt muid toimumiskoha teenustasusid.
  5. Sündmuse Piletite tagasiostu korral tagastab PILETIKESKUS Kliendile Pileti maksumuse ja toimumiskoha teenustasud tehinguga seotud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul peale vastavasisulise teate avaldamist juhul, kui Korraldaja on selleks PILETIKESKUSELE raha kandnud. Tehingutasu ei kuulu tagasiostu korral tagastamisele. Korraldaja või PILETIKESKUS võib sätestada Piletite tagasiostu maksimaalse aja.
  6. Piletite eest saab maksta SEB, Swedbank, LHV, Luminor ja Coop panga pangalinkidega.
 7. PRIVAATSUSTINGIMUSED
  1. Privaatsustingimused, mis on sätestatud eraldi, on kättesaadavad www.piletikeskus.ee ning reguleerivad PILETIKESKUSES Kliendi andmete haldamist Sviby OÜ poolt (registrikood 14497487, aadress Fortuuna 35, Tartu, 50603). Andmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
  2. Klient vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsustingimuste rikkumiseks. Klient on kohustatud PILETIKESKUST viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
  3. PILETIKESKUS ega Korraldaja ei vastuta Kliendi poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest Kliendile või kolmandatele osapooltele.
 8. LÕPPSÄTTED
  1. Tingimused jõustuvad kui Klient klikib nõustumist märkival aknal „linnukese“.
  2. PILETIKESKUSEL on õigus kasutustingimusi ühepoolselt muuta avaldades selle uuema redaktsiooni. Kliendile kehtivad igal konkreetsel ajahetkel jõus olevad tingimused.
  3. Kliendi ja PILETIKESKUSE õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. PILETIKESKUSEL puudub Kliendi ees mistahes rahaline vastutus, kuid kui kohus siiski leiab, et vastutus on, siis on see igal juhul piiratud üksnes Pileti hinnaga.
  4. Kui mõni tingimus kasutajatingimustes on seadusega vastuolus, siis ülejäänud osas kehtivad tingimused täies ulatuses.
  5. Kohtuvaidlused lahendatakse Tartu Maakohtus. Kliendil on võimalik pöörduda ka Tarbijavaidluste komisjoni poole www.komisjon.ee.
  6. Tingimused kehtivad alates 05.04.2023