EDGL litsents - hooaeg 2024

 • Litsentsi soetamisega toetad Eesti discgolfi arengut
 • Saad osaleda EDGL-i võistlustel ilma lisatasuta
 • Omad Salva kindlustust EDGL-i võistlustel
 • Kasutada kuupõhiseid sooduspakkumisi EDGL-i sponsoritelt ja toetajatelt
 • Soovi korral võimalus liituda EDGL-i spordiklubiga

Rohkem infot: https://discgolfiliit.ee/litsents/


Litsent kehtib kuni 31.12.2024


Mängijana* kinnitan, et olen käinud regulaarselt tervisekontrollis ja mul ei ole vastunäidustusi spordiga tegelemiseks.


Mängijana* kinnitan, et:


 • täidan PDGA, EDGL ja klubi põhikirja, juhendeid, direktiive ning nende alusel ja nendega kooskõlas vastu võetud otsuseid;

 • olen teadlik dopinguainete ja meetodite kasutamise keelust ning nõustun andma dopinguproove vastavalt Eesti dopinguvastastele reeglitele (EDR);

 • hoidun igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada EDGL poolt organiseeritud või korraldatud võistluste Ausa mängu põhimõtet vastavalt EDGL distsiplinaarmäärusele, ning kohustun tegema EDGL-ga täielikku koostööd võitlemaks selliste tegude vastu;

Isikuandmete kaitse:


 • olen teadlik, et vastavalt Spordiseaduse § 62 „Sporditulemuste töötlemine“ on Spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsioonil spordi eripära arvestades õigus spordi arendamiseks ja toetamiseks ning spordiajaloo jäädvustamiseks koguda, töödelda ja avalikustada spordialaliidu väljastatud sportlase litsentsiga sportlase sporditulemusi, mis on saavutatud spordialaliidu veebilehel avalikustatud võistluskalendris kajastatud võistlusel.

 • olen teadlik, et minu nime, sünniaega, kodakondsust, pilti ja mängudega seotud andmeid avalikustatakse EDGL-i kodulehel.

 • olen teadlik, et vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse § 11 alusel on Eesti Discgolfi Liidul õigus jäädvustada heli- ja pildimaterjali enda korraldatud discgolfiga  seotud üritustel.

 • olen teadlik EDGL-l on õigus tasuta mitteärilisel eesmärgil discgolfi arendamiseks ja EDGL poolt kindlaks määratud muudel mõistlikel eesmärkidel kasutada ja volitada kolmandaid isikuid kasutama minu fotosid ja minu kohta koostatud audiovisuaalseid ja visuaalseid materjale (kaasa arvatud minu nime, asjassepuutuv statistika, andmed ja kujutised) koos klubi nime ja mängijasärgiga (sealhulgas särgisponsorite ja varustuse tootjate reklaamiga);

Vahekohtu kokkulepe. Mängija* ja EDGL lepivad kokku, et:


 • järgivad kõikides Eesti-sisestes discgolfialastes vaidlustes, mis on seotud või tekivad seoses EDGL põhikirja või muude EDGL dokumentide täitmisega, EDGL põhikirjas ette nähtud vaidluste lahendamise korda, kus vaidlusalases küsimuses lõpliku (viimase astme) lahendi saamiseks, samuti nende Eesti-siseste discgolfialastes vaidluste korral, mille lahendamiseks puudub EDGL-l pädevus, ei pöördu ei mängija ega EDGL tavakohtusse, vaid edastavad küsimuse lahendamiseks sõltumatule, erapooletule, Eesti seaduse alusel asutatud ja Eestis tegutsevale discgolfialastes vahekohtule, tunnustades vahekohtu otsust lõplikuna ja kohustudes seda tingimusteta täitma;

 • tunnustavad rahvusvahelistes discgolfialastes vaidlustes Šveitsis Lausanne’s asuva Rahvusvahelise Spordi Arbitraažkohtu (CAS) jurisdiktsiooni ning nõustuvad selle menetluskorraga (Code of Sports-related Arbitration of the CAS).

Mängija* - Alla 18-aastase puhul kinnitab ja allkirjastab kõik litsentsitingimused alaealise seaduslik esindaja.


Litsentsi eest tasumine toimub EDGL-i poolt tunnustatud Piletikeskus.ee koduleheküljel. 


Litsentsi tasu on hooajal 19-aastaseks saaval ja kuni 64-aastasel mängijal 25 €, hooajal 18-aastaseks saaval ja nooremal mängijal 15 € ning hooajal 65-aastaseks saaval ja vanemal mängijal 15 €.

Peale 1. oktoobrit k.a. tehtud litsents kehtib järgmise kalendriaasta 31. detsembrini.


Eesti Discgolfi Liit on mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud discgolfi arendamisele Eestis.

Lue lisää

Litsentsi tasu on hooajal 19-aastaseks saaval ja kuni 64-aastasel mängijal 25 €, hooajal 18-aastaseks saaval ja nooremal mängijal 15 € ning hooajal 65-aastaseks saaval ja vanemal mängijal 15 €.


Seuraa meitä


Hinta:
15.90 € - 25.90 €

Litsentsi tasu on hooajal 19-aastaseks saaval ja kuni 64-aastasel mängijal 25 €, hooajal 18-aastaseks saaval ja nooremal mängijal 15 € ning hooajal 65-aastaseks saaval ja vanemal mängijal 15 €.